Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „RODO”) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Hydroacustic z siedzibą w Murowanej Goślinie przy ul. Gnieźnieńskiej 34
  2. Mogą Państwo skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: info@hydroacustic.pl
  3. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu realizacji umowy, która wiąże Państwa
    z Administratorem, lub działania niezbędnego do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b), ze względu na wymagania prawne, do których przestrzegania zobligowany jest Administrator (art. 6 ust. 1 lit. c), przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f), ewentualnie przedstawienie oferty handlowej w zależności od treści Państwa zapytania.
  4. Państwa dane będą przekazywane, jeśli będzie to konieczne, w celu realizacji działalności operacyjnej Administratora wyłącznie trzem grupom: osobom upoważnionym przez Administratora tj. pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki, podmiotom przetwarzającym, czyli podmiotom, z których Administrator korzysta przy przetwarzaniu Państwa danych; innym odbiorcom danych, tj. organom publicznym w zakresie wynikającym z przepisów prawa, jak również kontrahentom, klientom i partnerom Administratora w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji powierzonych Państwu obowiązków w ramach zaciągniętych zobowiązań.
  5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania określonego w ust. 3 powyżej i do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
  6. Posiadają Państwo prawo – w granicach przewidzianych przepisami RODO – do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania spowoduje niemożność podjęcia kontaktu i relacji biznesowych.